De Zeven Sacramenten

 

1 Doopsel

 

De viering van het doopsel vindt op een bepaalde zondag van de maand plaats om 15.30 uur. Opgave minstens enkele weken voor de doopdatum bij de pastoor.

 

Ter voorbereiding op het doopsel vindt er een voorbereidingsgesprek plaats, bij u thuis. Hierbij wordt met name het  doopformulier ingevuld, waarop alle gegevens worden ingevuld, o.a. de doopnamen, namen van de ouders, namen van peter en meter, enz. en de doopviering wordt besproken.

 

 

2 Eerste Heilige Communie

Het Goddelijk leven wordt trouwens niet alleen gevoed door het Goddelijk brood, maar ook door het Goddelijk woord. Als gelovigen komen we samen rond de offertafel van Jezus om door brood en woord één te blijven met Hem en met elkaar. (Communie betekent letterlijk: één zijn met.)

 

De christelijke opvoeding van de kinderen is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouders: de parochie en de scholen hebben een ondersteunende taak. Zo geldt het ook voor de eerste Heilige Communie.

 

De leerkrachten willen graag de katholieke opvoeding ondersteunen, maar hebben niet genoeg tijd om zich met de heel concrete gang van zaken te bemoeien op de dag van de eerste H. Communie in de kerk. Daarbij moet de Eerste Communie van uw kind een keuze van de ouders zijn, zo min mogelijk beïnvloed door de groepsdruk vanuit de klas. Immers de eerste H. Communie is een mijlpaal binnen de christelijke opvoeding, of anders toch een herstart van deze christelijke opvoeding. Het gaat niet om de cadeautjes of om het feest thuis, al hoort het er best bij!

 

De voorbereiding gebeurt voor een gedeelte op school door de leerkracht samen met de pastoor, maar van de ouders wordt een behoorlijke bijdrage verwacht. De ouders worden volledig betrokken bij de inhoudelijke invulling van de Communiemis en bij de versiering van de kerk.

 

De ouders krijgen hierover ook meer te horen op de ouderavond.

 

Ook kinderen die wel uit Tienray komen, maar niet hier op school zitten kunnen deelnemen aan de viering van de eerste Heilige Communie in de parochie, hiervoor kun je je aanmelden bij de pastoor

 

Het zou goed zijn om zo wie zo als voorbereiding op de eerste Heilige Communie de gezinsmissen maar ook de gewone vieringen eens wat vaker te bezoeken.

3 Vormsel

Het Vormsel is het sacrament waarin de steun van God wordt uitgedrukt in de groei naar de volwassenheid. Dit sacrament wordt jaarlijks toegediend door de bisschop van Roermond of zijn plaatsvervanger.

 

Het wordt toegediend aan kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool. De datum wordt in overleg met school, parochie en bisdom vastgesteld. Vormen betekent "sterken". Als het kind groter en sterker wordt, heeft het ook geloofsversterking nodig Dan staan zij immers op de drempel van hun volwassenheid. Zoals de apostelen na het vertrek van Jezus naar zijn Vader, Gods Geest ontvingen om voor hun geloof uit te komen, wat zij eerst niet meer durfden. Zo wordt de kinderen Gods Geest gegeven om voor hun geloof te blijven uitkomen.

 

De ouders wordt gevraagd vrijwillig hun kind(eren) hiervoor op te geven. De kinderen worden op school en in het gezin voorbereid via een speciaal catecheseproject. Tevoren wordt er een ouderavond gehouden. De toediening van het H. Vormsel vindt eenmaal per 2 jaar plaats.

 

Ook kinderen die wel uit Tienray komen, maar niet hier op school zitten kunnen deelnemen aan de viering van het vormsel in de parochie, hiervoor kun je je aanmelden bij de pastoor

4 Huwelijk

Vaak wordt gezegd: het huwelijk is niet alleen een gave, maar ook een opgave. Dat is ook zo. Het gaat er in het huwelijk niet alleen om dat de ander jou gelukkig maakt, maar ook dat jij de ander gelukkig maakt. Dat is de reden dat God ook bij deze onvoorwaardelijke liefdesverklaring aanbiedt die te versterken met zijn bovenmenselijke liefde. Hij wil de gehuwden helpen om elkaar nooit te laten vallen. Wat natuurlijk alleen kan als het huwelijkspaar met die bedoeling voor God het huwelijk sluit en Hem na de bruiloftsdag niet buitensluit.

 

Nadat u ruim van tevoren de datum en de tijd hebt gereserveerd, neemt u zo'n vier maanden voor het Huwelijk contact op met de priester die voorgaat in uw Huwelijksviering. Na een persoonlijke kennismaking wordt het huwelijksformulieren samen ingevuld. Verder krijgt u ook materialen mee voor het samenstellen van de huwelijksviering. In een tweede gesprek zal meer over de inhoud van de viering worden gesproken als ook over de betekenis van het huwelijk..

 

Voor het huwelijk moet u ook een recent doopbewijs hebben, deze kunt u opvragen in de parochie waar u gedoopt bent.

 

Voor hen die voldoende meedoen met de Kerkbijdrage in de parochie is de Huwelijksmis kosteloos. Voor wie in het geheel niet bijdraagt worden kosten berekend zoals die door de cluster zijn vast gesteld.. De collecte in deze Viering komt ten goede van de parochie.

 

De kosten voor koor of muziekgroep en de kosten van extra versiering dient u voor eigen rekening te nemen. De huwelijkskaars krijgt u cadeau.

 

Als u in onze Kerk bent gedoopt en buiten de parochie voor de kerk gaat trouwen, hebt u een doopbewijs nodig. Neem daarvoor contact op met de administratie. Deze kunt u aanvragen bij de Pastoor

5 Priesterschap

 

Wat van het huwelijk gezegd wordt, geldt ook voor het priesterschap. Het is een roeping, een gave en ook een opgave. Als priester ben je gelukkig om de mensen die je gelukkig kunt maken. Het is een gave, maar ook een opgave, om je helemaal te geven voor het geluk van de medemens. De priester wordt daarom op de dag van zijn wijding door Gods liefde vervuld en ontvangt zijn zendingsopdracht.

 

Hij mag voor de mensen een plaatsbekleder zijn van Jezus Christus zelf en in Zijn voetsporen treden. Door het wijdingssacrament is Jezus Christus op een bijzondere manier aanwezig onder de mensen, als priester of als diaken. Inlichtingen over de opleiding tot het priesterschap of diaconaat kunnen verkregen worden bij de pastoor of bij een andere priesters of bij de Rector van het Grootseminarie "Rolduc".

6 Boete en Verzoening

 

Er zijn momenten dat een mens zijn geweten bezwaard voelt; niet omdat hem of haar dat aangepraat wordt, maar omdat hij of zij zich heel goed bewust is dat hij of zij iets verkeerd gedaan heeft. Een zonde die door hem of haar noch door een ander goed gepraat kan worden. En wat misschien ook niet meer goed gemaakt kan worden. In zo'n bezwarende situatie biedt God Zijn helpende hand aan. Hij nodigt zo'n mens uit om bij een priester zijn hart uit te storten, in of buiten de biechtstoel. God heeft een priester daartoe gemachtigd.

 

Mensen die het sacrament van Boete en Verzoening willen ontvangen, kunnen hiervoor een afspraak maken met de Pastoor. Enkele dagen voor de Kerstmis en Pasen vinden er in onze kerk speciale vieringen plaats, die in het teken staan van boete en verzoening. Deze kunnen een goede voorbereiding zijn op de persoonlijke ontmoeting in het sacrament.

7 Ziekenzalving

 

De Ziekenzalving is voor ernstig zieken of voor degenen die een niet ongevaarlijke operatie moeten ondergaan. Wij krijgen daarin de kracht om de weg te gaan die we moeten gaan: kracht om je afhankelijk - worden van anderen te dragen, kracht om je ziek zijn te dragen. Onze zonden worden vergeven en we vragen biddend ook om de kracht om te genezen.

 

De grootste stap voor de mens is de stap van de aarde naar de hemel. En voor de meeste het moeilijkste. God weet dat: Zijn Zoon heeft het aan den lijve ervaren. Daarom biedt God voor het zetten van deze laatste stap Zijn hulp aan. Zodra de dood duidelijk binnen de gezichtskring van de mens komt, kan hij zich door een priester laten zalven met gewijde olie. Deze zalving op voorhoofd en handen heeft een sterkende uitwerking. De gezalfde durft de dood in de ogen te kijken, in alle rust. Soms werkt de zalving zelfs zo helend, dat het leven sterker blijkt dan de dood en niet het leven, maar de dood het onderspit delft.

 

Het is dan ook niet raadzaam om met de toediening ervan te wachten tot het moment van sterven of tot het moment, waarop de zieke buiten bewustzijn is. Het is de priester niet toegestaan iemand te bedienen, wanneer het duidelijk is dat hij/zij al enige tijd gestorven is: de sacramenten zijn er immers voor de levenden. De pastoor zal bij een dergelijk voorval, op uw verzoek, toch komen om de overledene met een gebed bij God aan te bevelen.

 

Voor het toedienen van de Ziekenzalving wende men zich tot de pastoor.  Deken Wilson Varela in Horst  06-11332962    Email: wilson_varela@hotmail.com